Gör nåt nu! Mejla din parlamentariker!

 

Jämställda arbetsplatser är en grundläggande rättighet

Jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande rättighet och ett av målen i EU:s fördrag. Även om det har gjorts framsteg vad gäller jämställdhet på arbetsplatser är det långt kvar till jämställda bolagsstyrelser. Hos stora börsnoterade företag i EU är endast 16 % av styrelseledamöterna kvinnor. Bindande könskvotering i styrelser är ett viktigt verktyg för att uppnå jämställd representation.

Inga ursäkter för underrepresentation

Det finns inga hållbara ursäkter för kvinnors underrepresentation på höga chefsposter. Vissa företag påstår att det inte finns tillräckligt många kvinnor med rätt kvalifikationer för att bli styrelseledamöter. Men sedan ett årtionde står kvinnor för majoriteten av examina i relevanta ämnen: 60 % av studenterna på högre universitetsnivå i nationalekonomi, juridik och företagsekonomi är kvinnor. Används rätt metoder för rekrytering och befordran finns det mer än tillräckligt många kvalificerade kvinnor bland kandidaterna.

Jämställda styrelser betyder bra affärer

Företag med större mångfald i styrelserummet kan bättre anpassa sig till förändringar i marknaden och ekonomin. Forskning har visat att vinsterna är högre i företag med en högre andel kvinnliga chefer än genomsnittet. Att utesluta kvinnor från de högsta chefsposterna berövar europeiska företag på den potential som hälften av arbetskraften besitter. Möjligheten till befordran spelar också en avgörande roll i att motivera anställda; att utesluta en del av arbetskraften från att befordras hela vägen är inte gynnsamt för människors drivkraft.

Kvoterade bolagsstyrelser fungerar

Trots åratal av retorik från företag är kvinnors representation i bolagsstyrelser fortfarande oacceptabelt låg. Självreglering har inte fungerat, men bindande mål för jämnare könsfördelning i styrelser har bevisligen varit framgångsrikt. Norge har redan infört bindande mål och där har andelen kvinnor i styrelserummen ökat kraftigt; målet på 40 % har redan nåtts där. Finland har en könskvotering på 40 % för företag i den offentliga sektorn och den har också uppnåtts. I EU som helhet, däremot, är kvinnors representation bara 14 %.

Bryt den onda cirkeln

Bindande mål behövs för att bryta den onda cirkeln: så länge bolagsstyrelser främst består av män tenderar de att välja nya styrelseledamöter som också är män. Det är en myt att rådande rekryteringsmetoder enbart baseras på kvalifikationer och att bindande regler skulle vara ett avsteg från detta. Bindande regler kommer att stimulera företag att söka talanger på nya sätt och – istället för att anpassa sig till den profil de har utformat informellt genom sina traditionella nätverk – att basera sig mer på kvalifikationer. En jämställd styrelse kommer med större sannolikhet att välja nya medlemmar som bidrar till ytterligare mångfald. Att säkerställa en jämställd könsrepresentation på höga beslutsfattande positioner är avgörande för att främja kvinnors representation på alla nivåer i företag.

greensefa.jpg

Detta e-postmeddelande kommer att skickas till alla svenska riksdagsledamöter