Přijmout opatření - emailem MP teď!

Rovnoprávnost na pracovišti je základní právo

Rovnoprávnost mužů a žen je základní právo a klíčový závazek EU. Ačkoli dochází k pokroku v oblasti rovnoprávnosti na pracovišti, rovnoprávnost ve výkonném vedení nedochází naplnění. Bez ohledu na letité proklamace o poměrném zastoupení ve vedení činí podíl žen v nejvyšších rozhodovacích orgánech větších veřejně obchodovaných společností pouhých 16%. Povinné poměrné zastoupení v orgánech je důležitým nástrojem pro dosažení rovného zastoupení.

 

Neexistují výmluvy pro nedostatečné zastoupení 

Neexistují žádné pádné výmluvy pro nedostatečné zastoupení žen ve výkonném vedení. Některé společnosti tvrdí, že není dostatek žen se správnou kvalifikací, které by se mohly stát členkami řídících orgánů. Nicméně většina absolventů příslušných oborů v posledním desetiletí jsou ženy: 60 % absolventů ekonomických, právních a obchodních oborů jsou ženy.  Existuje více než dostatečné množství vysoce kvalifikovaných kandidátek, pro které je třeba zajistit vhodný nábor a možnost profesního růstu. 

 

Rovnoprávné zastoupení v řídících orgánech má obchodní smysl

Společnosti s rovnoměrnějším zastoupením mužů a žen v řídících orgánech se lépe přizpůsobují trhu a ekonomice. Průzkumy ukazují, že společnosti s nadprůměrným množstvím vedoucích pracovnic vykazují vyšší zisk. Vyloučení žen z výkonného vedení rovněž připravuje evropský obchod o potenciál této velké části pracovní síly. Profesní růst hraje rovněž zásadní roli v motivaci pracovní síly; jinými slovy vyloučení části pracovní síly z plného profesního růstu není dobré pro motivaci.

 

Poměrné zastoupení v řídících orgánech funguje

Bez ohledu na letité proklamace ze strany firem zůstává zastoupení žen ve výkonném vedení nepřijatelně nízké. Samoregulace selhala, nicméně povinné limity zastoupení žen se prokázaly být úspěšné. V zemích jako Norsko, které již povinné limity zavedlo, procentní zastoupení žen v řídících orgánech značně stouplo; cíl 40 % zde byl dosažen. Finský limit 40 % pro společnosti ve veřejném sektoru byl rovněž splněn. V celé EU je to pouhých 14 %. 

 

Porušení bludného kruhu

Povinné limity jsou nezbytným předpokladem k porušení bludného kruhu: protože jsou v řídících orgánech zastoupeni především muži, mají tendenci vybírat na nové pozice v těchto orgánech také muže. Není pravda, že jsou současná náborová kritéria založena výhradně na kvalitě a že by je povinné limity zlehčovaly. Povinné limity v řídících orgánech budou stimulovat společnosti k využívání nových způsobů hledání talentů podle hlediska kvality, nikoli přizpůsobováním mužskému profilu, který byl neformálně vybrán v tradičních sítích. Orgán s rovnoměrným zastoupením má mnohem větší tendenci vybírat nové členy v rovnoměrném zastoupení. Zajištění rovnoměrného zastoupení žen na nejvyšších rozhodovacích pozicích je důležité pro přístup nových zaměstnankyň do všech úrovní podniku. 

 

greensefa.jpg

Tento e-mail bude zaslána všem českým poslancům