Предприемане на действия - имейл вашият MP сега!

Равнопоставеността на работното място е основно право

Равенството между мъжете и жените е основно право и основен ангажимент на ЕС. Въпреки че е постигнат известен напредък по отношение на равнопоставеността на работното място, равенството между половете във висшето ръководство остава трудно постижимо. Въпреки водената дълги години полемика за равенството между половете в управлението, делът на жените в най-висшите органите за вземане на решения на по-големите официално регистрирани на борсата дружества е само на 16%. Задължителните квоти за управителните съвети са важен инструмент за осъществяване на равно представителство.

 

Няма оправдание за ниската степен на представителство

Не съществуват правдоподобни оправдания за ниската степен на представителство на жените във висшето управление. Някои фирми твърдят, че няма достатъчно жени с нужните качества, които да станат членове на управителните съвети. Въпреки това, през последното десетилетие по-голяма част от завършилите висши учебни заведения по съответните дисциплини са жени: 60% от дипломираните студенти по икономика, право и бизнес са жени.  Има повече от достатъчно висококвалифицирани кандидати от женски пол, които могат да бъдат открити с правилни политики по набиране на персонал и насърчаване.

 

Равенството между половете в управителните съвети е целесъобразно за бизнеса

Фирми, чиито управителни съвети са с преобладаващо смесен състав, са по-способни да се адаптират към промените на пазара и в икономиката. Изследванията показват, че фирмите, в които процентът на управителите от женски пол е над средното ниво, са с по-високи печалби. Изключването на жените от висшето ръководство също така лишава европейския бизнес от потенциала на тази голяма част от работната сила. Повишаването в длъжност също играе решаваща роля за мотивиране на работната сила; всъщност изключването на част от нея от пълната йерархия на длъжностите не действа благоприятно на мотивацията.

 

Квотите за управителните съвети са ефективни

Въпреки водената дълги години полемика от страна на бизнеса, представителството на жените във висшето ръководство остава неприемливо ниско. Саморегулацията се провали, но обвързващите цели за включване на жени в управителните съвети се оказаха успешни. В страни като Норвегия, които вече са въвели обвързващите цели, процентът на жените в управителните съвети се е повишил значително, като целта от 40% е достигната. Финландия има квота от 40% за фирми в публичния сектор, която също е достигната. В ЕС като цяло тя е само 14%.

 

Прекъсване на порочния кръг

Обвързващи цели са необходими, за да се прекъсне порочния кръг: докато управителните съвети са съставени предимно от мъже, последните ще са склонни да избират отново представители на мъжкия пол, които да заемат новите позиции в съветите. Схващането, че настоящите политики за набиране на персонал се основават единствено върху качеството и че обвързващите цели биха отклонили вниманието от това, е само мит. Обвързващите цели ще подтикнат фирмите да търсят таланти по нови начини и вместо да приспособяват работната характеристика към предварително неофициално избран кандидат от мъжки пол чрез традиционните мрежи, да се осланят повече на качеството. Много по-вероятно е управителни съвети със смесен състав да избират нови смесени членове. Осигуряването на равно представителство на жените на отговорни постове за вземане на решения е от съществено значение за подпомагане на привличането на служители от женски пол на всички нива на бизнеса.

 


greensefa.jpg

Този имейл ще бъде изпратен до всички български депутати